APPETIZERS FROM KITCHEN
 • 01. EDAMAME
  4.25
 • 02. NASU MISO
  4.70
 • 03. YAKKO TOFU
  5.00
 • 04. AGE TOFU
  5.00
 • 05. WATERCRESS
  4.70
 • 06. ZARU SOBA
  5.25
 • 07. OSHINKO
  5.00
 • 08. SHUMAI
  5.25
 • 09. GYOZA
  5.25
 • 10. YASAI GYOZA
  5.25
 • 11. FRIED SCALLOP
  8.25
 • 12. TATSUTA AGE
  5.00
 • 13. CHICKEN MAKI
  6.00
 • 14. KARA - AGE
  6.00
 • 15. YAKITORI
  6.75
 • 16. BEEF NEGIMAKI
  8.00
 • 17. SCALMON
  8.00
 • 18. TEMPURA
  8.25
 • 19. KAKI FRY
  8.25
 • 20. IKA - AGE
  8.00
 • 21. SOFT SHELL CRAB
  8.25
 • 22. BAR-B-Q SQUID
  8.35
 • 23. HAMACHI KAMA
  10.95
FROM SUSHI BAR
 • 24. KANI SU
  5.25
 • 25. TAKO SU
  6.95
 • 26. SUNO - MONO
  6.95
 • 27. SUSHI
  9.50
 • 28. SASHIMI
  10.95
 • 29. USUZUKURI
  10.95
SOUP
 • 30. MISO SOUP
  3.25
 • 31. OSUMASHI SOUP
  3.25
 • 32. SEAFOOD SOUP
  6.95
SALAD
 • 33. GREEN SALAD
  3.25
 • 34. SEAWEED SALAD
  5.95
 • 35. AVOCADO SALAD
  6.95
 • 36. KANI SALAD
  5.95
 • 37. SEAFOOD SALAD
  9.95